Sunday, March 14, 2010

جان زینب در خطر است

در پی ِ روز ِ زنان
و در آستانهء نوروز
خواهرمان
از زندان به سیاهچال
و از سیاهچال به ناکجا
کشیده می‌شود

این عیدیِ ضحاک است


هفده سال پیش دختر ده ساله ای در یکی از روستاهای کردستان بدلیل این که خانواده اش از مدرسه رفتنش جلو گیری می‌کردند از خانه گریخت. در آن روزها و در روستای وی تنها مدرسه ای که می‌توانست دختری یاغی را قبول کند مدرسه ای بود که توسط یک گروه سیاسی کُرد مخالف دولت مرکزی اداره می‌شد. 

نام دخترک که امروز ۲۷ سال دارد زینب جلالیان است. او امروز در راهرو مرگ در کنار سایر عزیزان در انتظار اجرای حکم اعدام خود است.

دو روز پس از روز جهانی زنان، خبر از هدیه دولت جمهوری اسلامی به این خواهر می‌شویم. 

دیروز از طریق وکیل زینب در کردستان با خبر شدیم که یک ماه است که او را از زندان به اداره اطلاعات برای بازجویی مجدد و احتمالن تدارک "مراسم" اعدام برده اند. زندان بانان جمهوری اسلامی در طی یک ماه پس از این انتقال به هیچ کس ازین امر سخن نگفته بودند، نه خانواده و نه وکیل او. اینک از دست رسی وکیل و خانواده به او، حتی از طریق تلفن، خود داری می‌کنند.

ما امروز نمی‌دانیم آیا زینب هنوز زنده است.
با توجه به سابقه جان باختن تعداد فراوانی از زندانیان زیر شکنجه در سیاهچال های ایران، از جمله خانم زهرا کاضمی، خبرنگار و عکاس کانادایی-ایرانی، این  یک هراس واهی نیست. کسی نمی‌داند آیا در زیر شکنجه جانی برایش باقی مانده. یا در چنان وضعی قرارش داده باشند که نمی‌توانند اجازه ملاقات به کسی بدهند.


ما شرکت کنندگان درین کارزار مصرن می‌خواهیم که:

۱- حکم اعدام خواهرمان فورن متوقف گردد۲- هر چه زودتر اجازه دستیابی خانواده و وکیل او را به زینب داده شود

۳ - به یک هیات پزشکی مستقل از طرف سازمان های حقوق بشری بین المللی اجازه معاینه و رسیدگی به سلامت جسمی و روحی خواهرمان داده شود


از تمام آزادیخواهان جهان که در دشوارترین لحظات نبرد این ماه های اخیر مردم ایران را تنها نگذاشته اند، صدای خود را بلند کنند و نگذارند که پس از انجام جنایت بگوییم دیر اقدام کردیم. 
از همه عزیزان می‌ خواهیم که پتیسیون زیر را امضا کرده و آنرا به امضا برسانند.


http://www.gopetition.com/petitions/save-iran-from-executions.html


با هم می‌توانیم جان عزیزانمان را نجات دهیم!


کارزار ایران را از اعدام ها نجات دهیم

No comments:

Post a Comment